21 maja - w Warszawie została podpisana umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego pn.„Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

28 sierpnia - odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektu, w trakcie którego omówiono: szczegółowe informacje dotyczące projektu, zakres i harmonogram planowanych prac, korzyści dla regionu i inwestorów z realizacji projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Miasta Rzeszowa, przedstawiciele państwowych i samorządowych władz Województwa Podkarpackiego, Radni Miasta Rzeszowa, Przewodniczący Rad Osiedli oraz mieszkańcy miasta. Spotkanie zostało organizowane w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Nowe drogi rozwoju. Człowiek – Natura – Infrastruktura” prowadzonej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Celem kampanii jest poinformowanie opinii publicznej o działaniach na rzecz ochrony środowiska podejmowanych przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, a także wsparcie beneficjentów funduszy europejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i konsultacyjnych.

• Przygotowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie Studium Wykonalności oraz innych niezbędnych opracowań dla projektu.

5 grudnia - ogłoszono przetarg na wykonanie Studium Wykonalności projektu, postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.