30 stycznia - eksperci Inicjatywy Jaspers przedłożyli Końcową Notę Akceptacyjną dla projektu.

13 lutego - w Ratuszu Miejskim odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi. Podczas spotkania przedstawiciele miasta Rzeszowa zaprezentowali aktualny stan realizacji przedsięwzięcia oraz odpowiadali na pytania dziennikarzy.

 
Konferencja prasowa w Ratuszu Miejskim

 

28 marca - z firmą Mota – Engil Central S.A. podpisano umowę na roboty budowlane w ramach zadania pn. Rozbudowa ul. Lubelskiej.

10 maja - Komisja Oceniająca dokonała pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu i przekazała go do oceny merytorycznej.

4 czerwca - odbyło się  spotkanie interesariuszy publicznego transportu zbiorowego. 

W spotkaniu udział wzięły: władze miasta i gmin ościennych, przedstawiciel Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, organizatorzy, operatorzy i  przewoźnicy publicznego transportu zbiorowego funkcjonujący na terenie Rzeszowa i gmin ościennych. 

Podczas spotkania zaprezentowano:

- obowiązujące regulacje prawne dotyczące organizacji transportu publicznego w odwołaniu do przepisów krajowych jak i europejskich;

- informacje na temat przygotowania i realizacji projektu.

Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą zaprezentowanej tematyki. 

    

Spotkanie interesariuszy publicznego transportu zbiorowego

 

4 czerwca - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował o zakończeniu kontroli uprzedniej dla części dotyczących zakupu autobusów klasy MAXI i MIDI zasilanych olejem napędowym w ramach postępowania pn. Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Nie wniesiono zastrzeżeń do postępowania.

28 czerwca - odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którego celem była prezentacja elementów projektu dotyczących Inteligentnych Systemów Transportowych poprawiających organizację i sterowanie ruchem drogowym oraz zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 
 
 
9 lipca - odbyło się kolejne spotkanie z władzami gmin ościennych, którego celem było udzielenie dalszych informacji na temat przedmiotowego przedsięwzięcia oraz zasad organizacji transportu publicznego.
 
   
 

9 lipca - z firmą EVO Bus Polska Sp. z o.o. podpisana została umowa na dostawę 30 szt. autobusów klasy MAXI zasilanych olejem napędowym. Zakupywany autobus to Mercedes-Benz 628 O530 Citaro.

Podpisanie umowy na dostawę autobusów marki Mercedes

 

9 lipca - z Konsorcjum firm Autosan S.A. i Sobiesław Zasada S.A. podpisana została również umowa na dostawę 20 szt. autobusów klasy MIDI zasilanych olejem napędowym. Zakupywany autobus to Autosan M10 LF Suncity.

    

Podpisanie umowy na dostawę autobusów marki Autosan

 

9 lipca - ze spółką "Promost Consulting T. Siwowski" spółka jawna podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Lubelskiej".

 

• 13 lipca – eksperci Inicjatywy JASPERS dokonują pozytywnej oceny projektu.

 

 26 lipca – pozytywna ocena merytoryczna dokumentacji wystawiona przez PARP.

 

30 lipca - w rzeszowskim Ratuszu,  przy udziale Pani Minister Iwony Wendel (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Pośredniczącą PO RPW 2007-2013), a Gminą Miasto Rzeszów została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu. W imieniu stron umowę podpisali: Wiceprezes PARP Pan Dariusz Szewczyk oraz Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc wraz ze Skarbnik Miasta Rzeszowa Panią Janiną Filipek.

 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 

 

 4 września - pozytywna ocena formalna projektu wystawiona przez Komisję Europejską 

 

27 września - z firmą „Skanska” S.A. zawarto umowę na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa al. Rejtana”realizowanego w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość zawartego kontraktu wynosi 26 845 973,85 zł brutto.

17 października - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował o wyniku kontroli uprzedniej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej” – część B dot. dostawy 30 sztuk autobusów miejskich klasy MAXI zasilanych sprężonym metanem (CNG). W informacji o wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń w przedmiotowym postępowaniu.

5 listopada - w ramach realizacji umowy na "Dostawę autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie" firma Evobus Polska Sp. z o.o. dostarczyła pierwszy z trzydziestu zamówionych autobusów klasy MAXI zasilanych olejem napedowym, pozostych 29 autobusów zostanie dostarczonych do końca bieżącego roku.

    

Zakupiony autobus: Mercedes - Benz Citaro 

 

14 listopada - z firmą EVO Bus Polska Sp. z o.o. podpisana została umowa na dostawę 30 szt. autobusów klasy MAXI zasilanych sprężonym metanem (CNG). Zakupiony autobus to Mercedes-Benz 628 Citaro (CNG).

 

Podpisanie umowy na zakup autobusów zasilanych CNG

  

Zakupiony autobus: Mercedes - Benz Citaro CNG

 

 • 20 listopada - w Rzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie ul Podkarpackiej. W ramach inwestycji wartej ponad 23,2 mln PLN do użytku oddano odcinek drogi o długości 1,69 km. Przebudowa odcinka ułatwi dojazd do stolicy województwa od strony Krosna i Jasła z także przyczyni się do upłynnienia ruchu publicznej komunikacji miejskiej. Głównym Wykonawcą zadania była firma Strabag.

  

Oficjalne otwarcie ul. Podkarpackiej

 

23 listopada - został oddany do użytku publicznego pierwszy z trzydziestu sztuk nowoczesnych i ekologicznych autobusów klasy MAXI, marki Mercedes - Benz Citaro zasilanych olejem napędowym. Autobus posiada numer boczny 805 i jest w nowych, srebrno - pomarańczowych barwach rzeszowskiej komunikacji miejskiej.

  

Nowy autobus Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Rzeszowie

 

• 5 grudnia - wyłoniony został Wykonawca Systemu Identyfikacji Wizualnej Komunikacji Miejskiej Rzeszowa którym zostało konsorcjum firm: SamoStudio Aleksander Rusin , Pracownia Wzornictwa Wojciech Klęsk, Kultura – Przedmiot i Wnętrze Maja Gumuła – Klęsk, Sarmazia Armin Stachiewicz.

• 10 grudnia - podpisana została umowa na Wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Komunikacji Miejskiej Rzeszowa (SIWKMR).

Schemat zawartości Systemu Identyfikacji Wizualnej Komunikacji Miejskiej Rzeszowa

Schemat zawartości Systemu Identyfikacji Wizualnej Komunikacji Miejskiej Rzeszowa

 

• 11 grudnia - Miasto Rzeszów otrzymało NAGRODĘ INNOWACYJNOŚCI W TRANSPORCIE 2012 w kategorii "Technika i Technologia" za projekt pn.: "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic". Nagroda przyznawana jest za najciekawsze innowacyjne projekty i rozwiązania transportowe. Organizatorem nagrody jest Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI).

 

 

_______________________________________________________________

Działania komplementarne do projektu

11 kwietnia - w III LO im. C.K. Norwida  odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji i dyskusji nad założeniami do dokumentu pn. Polityka Parkingowa miasta Rzeszowa i kierunki jej realizacji do roku 2025.

    

Spotkanie poświęcone założeniom polityki parkingowej

 

14 sierpnia - w rzeszowskim Ratuszu odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielami korporacji taksówkarskich. Celem spotkania było przedstawienie informacji o stanie realizacji projektu oraz dyskusja na temat obecnej i przyszłej organizacji transportu i ruchu drogowego w mieście.

Spotkanie władz miasta z przedstawicielami korporacji taksówkarskich

 

25 września - w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego miało miejsce posiedzenie Okrągłego Stołu Transportu Publicznego, w którym udział wziął Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy UMRz Stanisława Bęben. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowego wykorzystania Funduszy Europejskich w obszarze transportu publicznego i dyskusja nad podziałem środków z unijnego budżetu na lata 2014-2020.

Źródło: www.mrr.gov.pl

Posiedzenie Okrągłego Stołu Transportu Publicznego

 

26-27 września - Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc wraz z przedstawicielami Wydziału Pozyskiwania Funduszy UMRz oraz Zarządu Transportu Miejskiego wziął udział w pierwszej edycji Kongresu Transportu Publicznego, który odbył się pod hasłem: „Region, Miasto, Kolej, Autobus – zintegrowany transport dla lepszej jakości i większego komfortu życia mieszkańców polskich miast”. Celem Kongresu było opracowanie i przekazanie do Komisji Europejskiej dokumentu dotyczącego oczekiwań sektora transportowego związanych z nową perspektywą budżetową UE. Podczas kongresu przedstawiciele Gminy Miasta Rzeszów zaprezentowali projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Przedstawiona prezentacja spotkała się z zainteresowaniem. file/16102/Rzeszów - Prezydent Tadeusz Ferenc - 26_09_2012.pdf

    

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

Kongres Transportu Publicznego