ZADANIE ZAKOŃCZONE

Zakres prac zadania pn. "Rozbudowa Al. Rejtana" obejmował przebudowę drogi powiatowej Nr P0456R długości 2,274 km od Al. Powstańców Warszawy do ul. Lwowskiej wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Okres realizacji:

- rozpoczęcie robót/data podpisania umowy z wykonawcą: wrzesień 2012 r.

- opracowanie dokumentacji projektowej: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- zakończenie robót: grudzień 2013 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację zadania: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.

 

Ze względu na zły stan nawierzchni oraz bardzo duże obciążenie ruchem zarówno indywidualnym, jak i komunikacji publicznej, zdecydowano się na realizację rozwiązania polegającego na wykonaniu kompleksowej przebudowy ulicy.  Zakres zrealizowanych robót obejmował:

 • poszerzenie odcinków istniejącej jezdni,
 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni,
 • przebudowę skrzyżowań,
 • przebudowę chodników,
 • budowę ścieżek rowerowych,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • przebudowę zatok autobusowych,
 • przebudowę miejsc postojowych,
 • przebudowę oświetlenia,
 • przebudowę odwodnienia,
 • przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
 • dostosowanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej,
 • budowę ekranów akustycznych i wymianę stolarki okiennej w kilku budynkach (od strony alei Rejtana).

Rozbudowana ulica została dostosowana do przenoszenia ruchu o obciążeniu 100 kN/oś i spełnia wymagania drogi klasy „G” (głównej). Zmiana geometrii ulicy polegała na poszerzeniu odcinków istniejącej jezdni oraz dobudowaniu po stronie zachodniej dwukierunkowej ścieżki rowerowej szerokości 2m. Na zatokach autobusowych dokonano wymiany konstrukcji jezdni na nową. Na szerokości przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów zaprojektowano obniżenie krawężnika do wysokości od 0-2 cm. 

 Galeria zdjęć