ZADANIE ZAKOŃCZONE

Zakres prac związanych z realizacją zadania pn. "Rozbudowa ul. Lubelskiej" obejmował odcinek od Al. Wyzwolenia do granicy miasta o łącznej długości 2,966 km wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Okres realizacji:

- rozpoczęcie robót/data podpisania umowy z wykonawcą: marzec 2012 r.

- zakończenie robót: październik 2013 r.

- wykonanie umowy: listopad 2013 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację zadania: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.

 

Usprawnienie komunikacji na tym odcinku sieci drogowej odbyło się poprzez:

  • rozbudowę ulicy na odcinku od ul. Borowej do granic miasta z przekroju 1x2 do przekroju 2x2 oraz remontu nawierzchni na całym odcinku będącym drogą krajową, tj. od granic miasta do Alei Wyzwolenia:

-  poszerzenie odcinka od ul. Borowej do granicy miasta, tak, aby przekrój normalny był jednakowy na całym odcinku,

-  wzmocnienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś przy kategorii ruchu KR5,

-  przebudowa geometrii skrzyżowania z ulicą Gen. Maczka,

-  przebudowa publicznych zjazdów

-  przebudowa zatok autobusowych,

-  budowa odcinków dróg zbiorczych,

-  koordynacja sygnalizacji świetlnej na odcinku od skrzyżowania ul. Staromiejskiej - Gen. Maczka,

  • uwzględnienie w programach sterowania ruchem priorytetów dla komunikacji publicznej;
  • wydzielenie ścieżek rowerowych.

Przedmiotowy odcinek drogi odwadniany jest obecnie poprzez nadanie jezdni i chodnikom odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Woda odprowadzana jest do istniejącej kanalizacji deszczowej (na odcinku od Al. Wyzwolenia do ul. Borowej) oraz do rowów przydrożnych (na odcinku od ul. Borowej do granicy miasta). Przebudowa zapewniła odpowiednią przepustowość ulicy, a w połączeniu z realizowaną obecnie rozbudową al. Wyzwolenia doprowadzi do ułatwienia dojazdu do Rzeszowa od strony  Lublina i lotniska Rzeszów – Jasionka.

 Galeria zdjęć